Ceza Hukuku

Ceza yargılaması süreci, hukuki yardıma en çok ihtiyaç duyulan süreçtir. Ceza hukuku arama, el koyma, yakalama, gözaltı, tutuklama gibi koruma tedbirleri; adli para cezası veya hapis cezası mahkumiyeti gibi mahkeme kararları vasıtasıyla kişi özgürlüğüne müdahale eder. Devam Et

Özel Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri çekişmeli boşanma davasında boşanmaya karar verecek olan hakimin takdir edeceği sebeplerdir. Anlaşmalı boşanma davası açılması durumunda eşlerin boşanma sebeplerine dayanmasına gerekmezken, çekişmeli boşanma davasında boşanma sebepleri arasından en az birine dayanılması gerekmektedir. Devam Et

CİNSEL SALDIRI NEDİR?

TCK madde 102’de hüküm altına alınmış olup, 18 yaşını tamamlamış olan mağdurlara yönelik bedensel temas içeren davranışlardır. Cinsel saldırı, bir kişinin rızası olmadan cinsel bir eylemde bulunulması anlamına gelir. Rıza, iki yetişkin birey arasında karşılıklı ve özgür iradeyle verilen açık onayı ifade eder. İstismar cinsel saldırganın güç veya zor kullanarak, tehdit ederek veya mağduru bilincini kaybetmiş veya savunmasız durumda bulunurken istismar ederek gerçekleştirebileceği bir suçtur. Devam Et

Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Yağma ‘’bir başkasının kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleşeceğinden ya da mal varlığı itibarı ile büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak’’ şeklinde meydana gelen fiildir.Devam Et

Zina (Aldatma) Nedir?

Kadın ve erkeğin anlaşarak evlilik birliği kurmasından sonra, eşlerden birinin, isteyerek eşinden başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesi, zina ya da aldatma olarak adlandırılmaktadır. Özel boşanma sebepleri arasında yer almakla beraber, bu boşanma sebepleri arasında en fazla dava açılanı olarak da nitelendirilir. Evlilik birliği içerisinde eşlerin birbirlerine sadakat yükümlülüğünün bulunması sebebiyle kişinin eşini aldatması, sadakat yükümlülüğüne aykırı bir harekettir ve kesin bir boşanma sebebidir.Devam Et

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Medeni Kanun’a göre herhangi bir akıl hastalığı bulunan kişilerin evlenmesine izin verilmemektedir. Aynı durum evli olan kişilerin herhangi bir sebepten dolayı bilinç kaybına uğraması ya da akli dengesini kaybetmesi sonrasında da mahkeme tarafından boşanma davası kısa süre içerisinde onanabilmektedir. Eşlerden birinin akıl hastası olmasından dolayı evlilik kurumunun yürütülmesi söz konusu değilse mahkemeye başvurulması halinde kısa sürede olumlu yönde sonuçlanacak olan mahkemeler ortaya çıkabilecektir.Devam Et

İntihara yönlendirme suçu

İntihar, kişinin kendi hayatına son vermesi anlamına gelmektedir. İntihar eden kişiye ceza uygulanamayacağı için bir kişinin kendi yaşamına son vermesi suç olarak düzenlenmemiştir. Bu sebeple fiil suç olmadığından bu fiile azmettirme de suç olarak değerlendirilemeyecektir. Yani intihar etmek TCK 84. madde kapsamında suç olarak tanımlanmamıştır. Yaşam hakkı üzerinde sınırsız tasarruf ve isteğe bağlı olarak kişinin kendi yaşamına son vermesi, ahlaki açıdan olumsuz karşılanmaktadır.Devam Et

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kişinin kendisine veya başkasına yarar sağlamasıdır. Bu bakımdan dolandırıcılık suçu, kişilerin malvarlığına karşı işlenen bir suçtur. Söz konusu suç tanımı ile kişilerin sahip bulunduğu malvarlığı hakkının korunması amaçlanmıştır. Devam Et

Zimmet Suçu Nedir?

Zimmet suçu, kamu görevlisi olan şahsın görevi nedeniyle zilyetliği kendisine verilmiş olan veya gözetimiyle sorumlu olduğu mallar üzerinde görevine aykırı davranışta bulunması, bu malları kendisinin veya bir başkasının zimmetine geçirmesi olarak tanımlanabilir. Devam Et

Eylemli Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası Nedir?

Eylemli ayrılık nedeniyle boşanma davası tanımlanmadan önce eylemli ayrılık kavramını tanımlamak doğru olacaktır. Eylemli ayrılık, eşlerin resmiyette boşanmadığı ancak eylemli olarak birlikte yaşamadığı ve evliliğe ilişkin yükümlülüklerini de yerine getirmedikleri durumdur.Devam Et

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU NEDİR

Kasten öldürme bir başkasının yaşam hakkının bilerek isteyerek elinden alınmasıdır. Suç Türk Ceza Kanununun 81. maddesinde suçun basit hali ve 82. maddesinde suçun nitelikli hali ile düzenlenmiştir. Suçun oluşabilmesi için ölümün meydana gelmesi gereklidir.Devam Et

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesine göre: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.” denilmektedir.Devam Et

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Nedir?

İnsanlar, yaşamlarını sürdürebilmek ve daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmek için birbirleriyle iş birliği yapmış ve bu şekilde toplumu oluşturmuşlardır. Toplum içerisinde olmak, toplumu oluşturan diğer insanlarla beraber yaşamayı gerektirirken, aynı zamanda bireylerin her birine sorumluluklar da yükler. Ancak; İnsanın toplum dışında saygı duyulması gereken bir özel hayatı vardır. Kişinin kendine özgü yaşayış tarzı bununla birlikte yalnızca kendisini ilgilendiren tutum ve davranışı anlamına gelen 'özel hayat,' bireyin bireysel varlığının ve toplumdan soyutlanma isteğinin yanı sıra, kişinin özelinin gizliliğine de güvence sağlar.Devam Et

Organ veya Doku Ticareti Suçu Nedir?

Organ ve dokunun rızaya dayalı olarak nakli, 2238 Sayılı Kanunda öngörülen usullere uygun şekilde gerçekleştirilebilir. İlgilinin veya yakınlarının bilgisi ve rızası dışında yaşayan kişiden ya da ölüden organ veya doku alınması, saklanması menfaat karşılığı ticaretinin yapılması TCK.nun 91 nci maddesinde suç sayılmıştır.Devam Et

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma

Kanuni Dayanak: Türk Medeni Kanununda düzenlenen boşanma konusunda birtakım özel ve genel boşanma sebepleri belirlenmiştir. Söz konusu boşanma sebeplerinden biri de özel boşanma sebepleri arasında olan ve TMK m.162’de düzenlenen “hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış “tır. Madde metni şöyledir: Devam Et

İRTİKÂP SUÇU

Genel olarak bir kamu görevlisinin konumundan yararlanarak kendisine ya da başkalarına haksız yararlar sağlaması olarak tanımlanabilir. Tek taraflı olarak kamu görevlisinin mağdurun iradesini etkilemesi sonucunda işlenen bir suçtur. TCK’nın “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlığı altında, 250’nci maddesinde düzenlenmiştir. Devam Et